การสังเคราะห์เส้นใยไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อกำจัดสารคาร์เบนดาซิมตกค้างในใบกุยช่ายและต้นหอมโดยใช้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริเวศม์ เมธเมาลี, จารุพัจน์ ประภาแก้ว, ภุมรินรัตน์ นิธิธรรมธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการลดสารตกค้างคาร์เบนดาซิมในใบกุยช่ายและต้นหอมด้วยวิธีต่างๆที่ไม่ใช่ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิมและใช้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสจากเส้นใยสังเคราะห์ไทเทเนียนไดออกไซด์