แผ่นฝึกฉีดยาจากยางธรรมชาติเพื่องานสอนทางพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทชล ปานแจ่ม, จุฑารัตน์ สงสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิตา สุมานะตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยเรื่อง แผ่นฝึกฉีดยาจากยางธรรมชาติเพื่องานสอนทางพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแผ่นยางคอมปาวด์จากยางธรรมชาติใช้ฝึกทักษะการฉีดยาอย่างปลอดภัย ทดแทนผลิตภัณฑ์สื่อการสอนทางการพยาบาลตามท้องตลาด ที่พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแผ่นยางสังเคราะห์ ยางซิลิโคน ที่มีขนาดจำกัดและมีราคาสูง ส่งผลทำให้นิสิตพยาบาลบางสถานที่ขาดอุปกรณ์สื่อการสอนอย่างไม่เพียงพอ ซึ่งโครงการวิจัยนี้ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียาง โดยแปรปริมาณสบู่โพแทสเซียมโอลิเอตเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมและขึ้นรูปด้วยวิธีการเทในแม่พิมพ์ จากผลการทดลอง พบว่า ปริมาณสบู่ที่เหมาะสม 2.5 phr วัลคาร์ไนซ์ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ที่ความหนาของชิ้นงาน 1.5 นิ้ว และทดสอบคุณสมบัติเชิงกล พบว่า มีค่าความทนต่อแรงดึง 0.64 ± 0.01 N/mm2 มีค่า 300%modulus 0.24 ± 0.01 MPa มีค่าระยะยืด ณ จุดขาด 695.08 ± 25.42% มีค่าความทนต่อแรงฉีกขาด 0.24 ± 0.035 kN/mm มีค่าความถ่วงจำเพาะ 0.210 และมีค่าการกระดอนตัว 31.00 ± 0.71% นอกจากนี้มีการสอบถามความพึงพอใจในการทดลองฝึกทักษะฉีดยาของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 3 พบว่าชิ้นงานที่ผลิตได้จากยางธรรมชาติมีความใกล้เคียงกับผิวหนังของมนุษย์ ลักษณะเหนียวนุ่ม มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการฉีกขาด ง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกต่อการจัดเก็บ