ชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงเเพลงก์ตอนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มอัตราการขยายพันธ์ุของเเพลงก์ตอนพืชน้ำจืด Spirulina platensis ในการใช้อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ์กร ลุสมบัติ, วริศรา ธรรมรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางประมง มักจะประสบกับอัตราการรอดชีวิตของสัตว์เลี้ยงต่ำ ผู้พัฒนาได้ค้นคว้าข้อมูลพบปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์น้ำได้โดยการได้รับสารอาหารจากแพลงก์ตอนพืช Spirulina platensis (S. platensis) และถ้าจะเพิ่มจำนวนของเเพลงก์ตอนในปริมาณสูงมักจะเพาะเลี้ยงในห้องทดลองและต้องใช้ต้นทุนสูง บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูเเลอย่างสม่ำเสมออาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงได้ทำการค้นคว้าและประดิษฐ์ ชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนอัตโนมัติ โดยจะมีการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของเเพลงก์ตอนตามสภาพเเวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณแสง ปริมาณอาหาร สูตรอาหาร และค่า pH ของแหล่งน้ำ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ของแพลงก์ตอนพืชน้ำจืด S. platensis ให้มีปริมาณมากเพียงพอต่อการนำไปใช้เป็นอาหารในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนต่อไป ผู้พัฒนาจึงได้ทำการออกเเบบกลไกการควบคุมการทำงานของเครื่อง โดยการเขียนโปรเเกรมให้เซนเซอร์รับค่าอุณหภูมิเเละสั่งการเปิดปิดพัดลมเพื่อให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ใช้ถังเพาะเลี้ยงเป็นกระจกใสเพื่อให้ได้ปริมาณเเสงที่เพียงพอในเวลากลางวันเเละใช้หลอดไฟเปิดปิดตามค่า pH ของสารละลายในถังเพาะเลี้ยง เขียนโปรเเกรมให้ปล่อยอาหารจากถังเป็นเวลาตามปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นนำไปทำการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเเบบมหมวลเเละผลผลิตที่ได้จากชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงเเพลงก์ตอนอัตโนมัติ โดยการนับจำนวนด้วยเครื่องมือ Hemocytometer เเละนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการทดสอบ t-test