การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญวิทย์ ธัญญเจริญ, ธนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีของเสียที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร เช่น โรงงานน้ำตาลใน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มีของเสียที่เหลือเป็นจำนวนมาก เช่น ชานอ้อยเน่าเปื่อย แกลบ โมลาส (กากน้ำตาล) หรือวัชพืชต่างๆ ของเสียเหล่านี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำแท่งเชื้อเพลิงได้ โครงงานการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมการเกษตรจัดทำขึ้นเพื่อผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากของเสียในอุตสาหกรรมน้ำตาลและการเกษตร เพื่อ ลดการใช้ต้นไม้ในการทำฟืนและถ่าน และกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาลและการเกษตร โดยการนำชานอ้อยและแกลบมาทำแท่งเชื้อเพลิงโดยมี กากน้ำตาลหรือโมลาสและแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสานพบว่าอัตราส่วนแท่งเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพระหว่างชานอ้อย:โมลาสและแป้งมันสำปะหลัง:แกลบ คือ 4:3:2 โดยให้พลังงานความร้อนมากที่สุด 5.197 kcal/g และมีระยะเวลาในการเผาไหม้นานกว่าถ่านที่ขายตามท้องตลาดประมาณ 28 นาที