เปรียบเทียบคุณภาพการรักษาเมล็ดข้าวด้วยการเคลือบเมล็ดพันธ์ข้าวด้วยครั่งกับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉรา ตาหล้า, รัชชานนท์ จิตถา, ชลดา สิงหชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรรินทร์ เณรจาที, พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากข้าวเป็นพืชเกษตรกรรมหลักของประเทศไทยและข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของคนไทยมาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันชาวนากลับพบกับปัญหาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นประจำ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการปลูกนั้นมีการเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉางโดยไม่มีการป้องกันหรือรักษาอย่างจริงจังนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดราหรือแบคทีเรียนที่ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวเสียได้ กลุ่มของผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองของเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงได้มีความคิดที่จะศึกษาการเคลือบเมล็ดข้าวด้วยครั่งและไคโตซานเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการป้องกันการขึ้นเชื้อราของเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมข้าวไทย และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิ์ภาพและวิธีการเก็บที่ดีที่สุดในการรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างมีประสิทธิ์ภาพ