การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษฟางข้าวที่มีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริเดช พิมพ์ชัยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์