ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและศึกษาอิทธิพลของเพศ ขนาดและช่วงเวลาของวันที่มีผลต่อการกินอาหารของแมงดาทะเลหางกลม (Carcinoscorpius rotundicauda)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮัณณาณ หะยีสาแม, ซากีรีน สะกะแย, นิตัซนีม สุไลมาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมงดาทะเลหางกลม (Carcinoscorpius rotundicauda)แต่ละเพศ และศึกษาอิทธิพลของเพศ ขนาด และช่วงเวลาของวันที่มีผลต่อการกินอาหารของแมงดาทะเลหางกลม

(Carcinoscorpius rotundicauda) โดยใช้อวนประมงเก็บตัวอย่างจากบริเวณหาดตันหยงลุโละ แล้วนำตัวอย่างไปแช่ในฟอร์มาลิน น้ำ และแอลกอฮอล์ ตามลำดับ และเก็บข้อมูลพื้นฐานแหล่งที่อยู่ของแมงดาทะเลหางกลม นำแมงดาทะเลหางกลมมาวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชั่งน้ำหนัก นำตัวอย่างไปผ่าด้วยเครื่องมือผ่าตัดชุดเล็กเพื่อนำกระเพาะออกมาดองด้วยแอลกอฮอล์ นำกระเพาะไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ แล้วแยกประเภทตัวอย่างของอาหารที่พบในกระเพาะของแมงดาทะเลหางกลม จากการศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมงดาทะเลหางกลม (Carcinoscorpius rotundicauda) และอาหารของแมงดาทะเลหางกลมในแต่ละเพศ ในแต่ละขนาดและในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ค่าอัตราการเต็มกระเพาะของแมงดาทะเลหางกลม (Carcinoscorpius rotundicauda) ในภาพรวมเป็น 2.4% บรรดาแมงดาทะเลหางกลม(Carcinoscorpius rotundicauda)

บริเวณหาดตันหยงลุโละกินอาหารจำพวก Bivalve มากที่สุด รองลงมาคือ Annelida, Crustacean, Sea anemone, Gastropod, Fish และAlgae ตามลำดับ