การศึกษาเพื่อลดต้นทุนในการสังเคราะห์เงินนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา แก้วช่วย, ธนพร ทองสีนุช, ธนพล ไหมศรีกรด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัสวดี มณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโดยปกติแล้วการสังเคราะห์เงินนาโนจะใช้ต้นทุนสูงในการสังเคราะห์ คณะผู้จัดทำจึงได้นำความรู้ทางด้านไฟฟ้าเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการสังเคราะห์เงินนาโนโดนใช้กรดแอสคอร์บิก น้ำตาลกลูโคส และโซเดียมโบโรไฮไดร์ เป็นตัวรีดิวซ์ โดยการใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสและผลิตชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์จากวัสดุที่หาง่ายตามท้องตลาดซึ่งมีราคาต้นทุนที่ต่ำแต่สามารถสังเคราะห์อนุภาคที่มีอนุภาคเงินนาโนที่เตรียมได้จากสารละลาย