สบู่เหลวอนามันกำจัดกลิ่น (พีเกรนด์)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ สิงห์เสน, รุ่งนภา ศรีรักษา, กุลกัลยา คำใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการเกิดกลิ่นตัวพบว่าแบคทีเรีย Brevibacterium, Micrococcaceae, Corynebacterium เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่น เช่นกลิ่นตัว กลิ่นเท้า ผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดในการใช้น้ำแช่ข้าวเปลือกที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้นำน้ำแช่ข้าวเปลือกล้างมือเมื่อสัมผัสกับกลิ่นรุนแรง มาผลิตเป็นสบู่เหลวเพื่อใช้กำจัดกลิ่น ที่มีซิงค์ออกไซด์เป็นส่วนผสมเพื่อช่วยทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นโดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกำจัดกลิ่นเหม็น(H2S)จากการสัมผัสยางก้อนถ้วยของ สบู่เหลวข้าวเปลือกกับสบู่เหลวทั่วไปหรือน้ำยาล้างมือในท้องตลาด

2)เพื่อศึกษาความเข้มข้นของซิงค์ออกไซด์ต่อจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่น

  1. เพื่อพัฒนาสูตรสบู่เหลวผสมสรละลายซิงค์ออกไซด์ ที่สามารถกำจัดแบคทีเรีย บนร่างกายที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวและกลิ่นเท้า ผลปรากฏว่าสบู่เหลวกำจัดกลิ่น Pgrainสามารถกำจัด H2S ให้มีปริมาณเหลือน้อยมากที่สุดรองลงมาคือ สบู่ทั่วไป ตามลำดับ ส่วนน้ำเปล่า แม้จะทำให้ปริมาณตะกอนลดลงบ้าง แต่ยังคงมีกลิ่นเหม็นเหมือนเดิมและน้ำแช่ข้าวเปลือกที่มีซิงค์ออกไซด์เป็นส่วนผสมทุกอัตราส่วนสามารถยับยั้งการเกิดกลิ่นเหม็นของน้ำแช่ข้าวเปลือกได้