โครงงานเรื่องศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุงของมวนกรรเชียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิษณุชา จิโรจน์กุล, ชัชรินทร์ จันดี, ณัฐพงษ์ ทุ่งปรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องศึกษาประสิทธภาพการกำจัดลูกน้ำยุงของมวนกรรเชียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธภาพการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน ยุงลายสวนและยุงรำคาญของมวนกรรเชียง โดยการทดลองแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ ๑. การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุงของมวนกรรเชียง โดยแบ่งใส่ลูกน้ำและมวนกรรเชียงลงในภาชนะ สังเกตอัตราการกินลูกน้ำของมวนกรรเชียง ๒. ศึกษาและเปรียบเทียบเพศของมวนกรรเชียงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุงของมวนกรรเชียง ทำให้สามารถนำมาใช้แทนสารเคมีผสมเดลต้าเมนทิลชนิดน้ำมันได้และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากยุงลายและยุงรำคาญ