แผ่นห้ามเลือดจากพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรธีรา นวลจันทร์, เหมือนฝัน เดชธงไชย, เบญจพร ฉัตรสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา คงเจริญ, ลออ คงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นห้ามเลือดจากพืชสมุนไพร จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสารสกัดที่ออกฤทธิ์ต่อการแข็งตัวของเลือดประกอบด้วย 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารจากใบสาปเสือ ใบพลู ใบฝรั่ง ที่ออกฤทธิ์ต่อการแข็งตัวของเลือด พบว่า สารสกัดใบสาปเสือ อัตราส่วน 30:100 สามารถทำให้เลือดแข็งตัวได้ดีที่สุด ในเวลา 3 นาที และสารสกัดใบพลู อัตราส่วน 30:100 สามารถทำให้เลือดแข็งตัวได้ในเวลา 5 นาที การทดลองที่ 2 ศึกษารูปแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์แผ่นห้ามเลือดจากสารสกัดจากใบสาปเสือ ใบพลู ใบฝรั่ง ที่ออกฤทธิ์ต่อการแข็งตัวของเลือด ทำการทดลอง 3 แบบ คือ ผลิตภัณฑ์แผ่นเจลห้ามเลือด ผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าก็อตห้ามเลือด ผลิตภัณฑ์วาสลีนห้ามเลือด ซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นเจลห้ามเลือด จากใบสาปเสือ สามารถทำให้เลือดแข็งตัว ในเวลา 10 นาที ผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าก็อตจากใบสาปเสือ สามารถทำให้เลือดแข็งตัว ในเวลา 3 นาที ผลิตภัณฑ์วาสลีนห้ามเลือดจากใบสาปเสือ สามารถทำให้เลือดแข็งตัว ในเวลา 10 นาที การทดลองที่ 3 ศึกษาอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์แผ่นห้ามเลือดจากสกัดจากใบสาปเสือ ใบพลู ใบฝรั่ง ที่ออกฤทธิ์ต่อการแข็งตัวของเลือด พบว่า ผลิตภัณฑ์แผ่นเจลห้ามเลือด เกิดราขึ้นในวันที่ 3 ผลิตภัณฑ์ผ้าก็อตและวาสลีน ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลา 5 วัน