ถังขยะแยกแก้ว น้ำแข็งและน้ำอย่างชาญฉลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากร เพชรพัชรากุล, สุชัญญา ชนะพิมพ์, พรหมภัสสร เหลี่ยมธนวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญชล วัชระกรณ์ชัย, ญวน ศรีชัยคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถังขยะแยกแก้ว น้ำแข็งและน้ำอย่างชาญฉลาด

Smart separation GIW [GIW : Glass Ice Water]

บทคัดย่อ

การทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ เป็นโครงงานประเภทคอมพิวเตอร์ชื่อ “ถังขยะแยกแก้ว น้ำแข็งและน้ำอย่างชาญฉลาด” Smart separation GIW [GIW : Glass Ice Water] ได้แนวคิดมาจากทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ประสบปัญหาเรื่อง ขยะเน่าเหม็นที่มาจากการทิ้งแก้วน้ำพลาสติกโดยไม่ได้แยกน้ำออกจากกันก่อน ทำให้ไปผสมกับขยะประเภทอื่นๆทำให้จนส่งกลิ่นเหม็น

พวกเราจึงได้นำปัญหานี้มาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ โดย 1. การแยกแก้ว น้ำและน้ำแข็งออกจากกัน มีหลักการคือ นำแก้วน้ำพลาสติกที่มีน้ำหรือไม่มีน้ำก็ได้ไปวางไว้บนที่วางแก้ว จากนั้นจะมีปุ่มให้กด โดยเมื่อกดแล้วเครื่องจะทำการพลิกแก้วพลาสติกให้คว่ำลง เมื่อคว่ำแล้วแก้วจะไหลไปตามช่องตกลงไปที่ตะแกรงเพื่อแยกแก้วออกจากน้ำและน้ำแข็ง จากนั้นแก้วจะไหลไปตามตะแกรงไปเก็บไว้ในช่องเก็บแก้ว ส่วนน้ำและน้ำแข็งจะมีตะแกรงอีกชั้นหนึ่งที่มีความถี่มากกว่าเพื่อแยกน้ำแข็งออกจากน้ำ โดยน้ำแข็งก็จะไหลตามตะแกรงลงถังเก็บน้ำแข็งและน้ำก็จะไหลผ่านชุดกรองน้ำลงไปก่อนเก็บในถังเก็บน้ำ 2. น้ำแข็งที่แยกมาสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายแต่พวกเราจะใช้น้ำแข็งในที่นี้เพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยมี Thermoelectric เป็นตัวในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้หลักการถ้าด้านหนึ่งร้อนด้านหนึ่งเย็นหรือถ้ามีความต่างของอุณหภูมิทั้งสองด้านมาก Thermoelectric ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าได้ เพื่อนำพลังงานนี้ไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มของพวกเราเลือกที่จะนำพลังงานที่ได้นี้ไปชาร์จแบตมือถือ 3. การใช้บอร์ด NodeMCU ร่วมในการทำงานของสิ่งประดิษฐ์นี้ โดยบอร์ดจะเป็นตัวควบคุมระบบเพื่อสั่งใช้งานเซนเซอร์วัดน้ำเมื่อน้ำถึงระดับค่าที่กำหนด ระบบจะทำการแจ้งเตือนเข้า smart phone เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมานำน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อ และยังมีเซนเซอร์นับแก้วน้ำ เมื่อแก้วน้ำครบตามที่กำหนดก็จะทำการหมุนฐานด้านล่างโดยใช้มอเตอร์เพื่อให้มีช่องว่างในการใส่แก้วเพิ่มและเมื่อแก้วเต็มทุกช่องแล้วระบบก็จะทำการแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบมานำแก้วออก

วัตถุประสงค์

1.)เพื่อประดิษฐ์ถังขยะที่สามารถแยกแก้วน้ำ น้ำและน้ำแข็งออกจากกันได้

2.)เพื่อนำน้ำแข็งมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

3.)ลดปัญหามลพิษทางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

จุดเด่นของโครงงาน

1.)การแยกแก้วพลาสติกและน้ำออกจากกัน โดยแก้วพลาสติกจะไหลไปเก็บไว้อย่างมีระบบ

2.)การนำน้ำแข็งมาผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

3.)การควบคุมด้วย microcontroller และ Internet of Thing ( IoT )