ทรงกระบอกนาโนไทเทเนียร์ที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับนำส่งยารักษาโรคมะเร็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ พรมกอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธินาถ หนูทองแก้ว, ศิริพร พันธุ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ คือ เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ทรงกระบอกนาโนไทเทเนียร์สำหรับนำส่งยารักษาโรคมะเร็ง โดยใช้สนามแม่เหล็กภายนอกควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวนำส่งยานี้ ขั้นแรกได้ทำการสังเคราะห์ทรงกระบอกนาโนไทเทเนียร์ด้วยวิธี Anodization โดยใช้ความต่างศักย์ 60V, 5V, 60V และใช้เวลา 1 ชั่วโมง, 10 นาที, 1 ชั่วโมง ตามลำดับ แล้วนำไปเจือกับอนุภาคนาโนแม่เหล็ก และเคลือบด้วยยาCamptothecin ผลจากSEM ยืนยันว่าสามารถสังเคราะห์ทรงกระบอกนาโนไทเทเนียร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70-90 นาโนเมตร ยาวประมาณ 1.0-1.5 ไมโครเมตรได้สำเร็จ ผลจาก EDX ยืนยันว่ามีอนุภาคนาโนแม่เหล็กจับบนหรือในทรงกระบอกนาโนไทเทเนียร์ หลังจากนั้นทำการเคลือบ Camptothecin ในทรงกระบอกนาโนไทเทเนียร์แล้วทดสอบการเคลื่อนที่ของตัวนำส่งยา ซึ่งผลจากภาพและวิดิโอจากกล้องจุลทรรศน์ พบว่าสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำส่งยาได้โดยใช้สนามแม่เหล็กภายนอก และผลจาก UV-vis พบว่าสามารถควบคุมการปลดปล่อย Camptothecinซึ่งเป็นยาที่ไม่ชอบน้ำ ออกจากทรงกระบอกนาโนไทเทเนียร์สู่กระแสเลือดหรือสารละลายที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้สนามแม่เหล็กภายนอกเขย่าตัวนำส่งยา โครงงานนี้สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวนำส่งยา หรือสารชีวโมเลกุลอื่นที่ต้องการให้ยาหรือสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาถูกปลดปล่อยออกสู่บริเวณเป้าหมายเท่านั้น ได้ผ่านการใช้สนามแม่เหล็กภายนอกควบคุม