คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อค่าความเป็นกรด-เบสและสนามแม่เหล็กสำหรับควบคุมการปลดปล่อยดอกโซรูบิซินที่ตำแหน่งเป้าหมาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีภพ วงกตศิลา, อารีญา แต้ชูวงศ์, พศิน วาทินกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการให้ยาเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงสูงจากความไม่เฉพาะเจาะจงของยาที่ให้ จึงควรแก้ปัญหาโดยมีการสร้างตัวนำส่งสารขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้จะทำการสังเคราะห์วัสดุนำส่ง doxorubicin ที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กและค่า pH ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับเป็นตัวนำส่งยาที่ใช้รักษามะเร็ง