การศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มOrganophosphateและกลุ่มCarbamateจากสารสกัดในถั่วฝักยาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาลิตา เขื่อนเพชร, สิริพร อภิพัฒนาชัย, พักตร์พริ้ม สุเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณณดา ยอดแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านหนองอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เกี่ยวกับการตรวจสอบสารเคมีในผักพื้นบ้าน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และเข้าไม่ถึงเกี่ยวกับชุดตรวจสอบ (Test kit) ที่มีวิธีการค่อนข้างยากและราคาสูง ทำให้ผักที่บริโภคมีโอกาสปนเปื้อนสารเคมี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาหาสารสกัดจากถั่วฝักยาวที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งสาร Acetylcholine (A1) 2. ศึกษาอัตราส่วนระหว่างสาร Acetylcholine และสาร Bromothymol blue ที่มีผลต่อระยะเวลาการเปลี่ยนสีของสารละลายทดสอบ (A2) 3. ศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม Organophosphate และกลุ่ม Carbamate จากสารสกัดในถั่วฝักยาวที่มีผลต่อสาร Acetylcholine เมื่อเปรียบเทียบกับชุดตรวจสอบมาตรฐาน โดยตอนที่ 1 สกัดสารจากถั่วฝักยาวด้วยเมทานอลในอัตราส่วน 1 g : 100 mL จากนั้นผสมกับ Ethanol (A1) ให้ได้ปริมาตร 6 mL ตอนที่ 2 หาอัตราส่วนระหว่างสาร Acetylcholine และสาร Bromothymol blue (A2) ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้เวลาการเปลี่ยนสีของสารละลายทดสอบ (A2) ไม่เกิน 1 นาที ตอนที่ 3 นำสารละลาย A1ผสม A2 ทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับชุดตรวจสอบมาตรฐาน ดังนั้นในถั่วฟักยาวมีสารที่ยับยั้งสาร Acetylcholine ซึ่งอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นสารละลายทดสอบคือ 2 : 1 mL และชุดตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม Organophosphate และกลุ่ม Carbamate จากสารสกัดในถั่วฝักยาวมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชุดตรวจสอบมาตรฐานคิดเป็นร้อยละความแม่นยำได้ร้อยละ 100