การสร้างเครื่องตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอย่างง่ายโดยการตรวจหาค่าความเข้มข้นของสาร Alpha- fetoprotein ด้วยเทคนิค Spectrophotometry

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจรดา เหล่าฤทธิ์, เพชรรัตน์ ทวีรัชต์ธนันดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยในประเทศไทยสูงถึง 79.37% จากผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด โดยชนิดของสารบ่งชี้มะเร็งตับ ที่ใช้ในการตรวจหาแนวโน้มของโรคมะเร็งตับในปัจจุบันคือ Alpha -fetoprotein ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นพัฒนาเครื่องตรวจหามะเร็งตับที่สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อให้การตรวจหามะเร็งตับนั้น เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตรวจพบมะเร็งตับในในภายหลัง ซึ่งอาจทำให้รักษาได้อย่างไม่ทันท่วงที โดยใช้เทคนิค Spectrophotometry ในการตรวจวัดปริมาณสาร Alpha-fetoprotein ในกระแสเลือด โดยใช้ช่วงคลื่นแสงที่สารดูดกลืนได้มากที่สุด แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงอินฟาเรดส่องผ่านปลายนิ้วของผู้ใช้งาน แล้วนำปริมาณแสงที่ได้มาวิเคราะห์หาปริมาณสารเพื่อจะได้สามารถประเมิณความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งตับจากปริมาณสารที่ตรวจวัดได้ และตัวเครื่องยังถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นเครื่องหนีบนิ้วที่สามารถใช้งานได้ง่าย