สารหมักเชื้อราจากรากกล้วยไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพริกขี้หนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลวรรณ เกียรติขันธ์, ปกรณ์กิตติ์ ธนะพิเชษฐ์กุล, พสิษฐ์ แสนเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาวิตรี ด้วงสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำการทดลองและการวิจัยเรื่อง สารหมักเชื้อราจากรากกล้วยไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพริกขี้หนู ทางคณะผู้จัดทำมีแรงบันดาลใจมาจากการ พบเห็นปัญหาของการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูในสวน มีการเจริญเติบโตช้า ซึ่งเป็นผลเสีย

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดทดลองและวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ ทดลองทำรากกล้วยไม้เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้สังเกตว่ากล้วยไม้สามารถเจริญเติบโตในสภวะอากาศแห้งแล้งได้ดี จึงนำมาเพาะเลี้ยงเชื้อรา และวิจัยผล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแก่ผลผลิต ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำความรู้ทางชีววิทยามาใช้ในการทำสารตัวนี้

จากผลการทดลองพบว่าตัวสารสามารถนำไปใส่ต้นพริกขี้หนูและส่งผลให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโต และเพิ่มผลผลิตของพริกขี้หนูได้มากขึ้น