ระบบตรวจจับพฤติกรรมและแจ้งเตือนผู้ขับขี่จากการหลับในขณะขับขี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไรวินทร์ มากแดง, รชต ทรัพย์ทรงคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำนวัตกรรมป้องกันการหลับในจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-CAM และ โปรแกรม arduino โดยจะตรวจจับอาการของผู้ขับขี่ที่มีโอกาสจะหลับในและส่งเสียงแจ้งเตือนที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ที่มีสาเหตุมาจากการหลับใน