ชุดตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรพินธุ์ ศรีลุนทอง, ยศวรดี เดชยศดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องชุดตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ (Carbon dioxide detector and automatic oxygen production) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับเพื่อดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศเพื่อออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติที่สามารถผลิตแก๊สออกซิเจน (O2)เมื่อปริมาณ ของคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ในอากาศที่ตรวจวัดได้สูงกว่าค่ามาตรฐานแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง คือ เครื่องตรวจวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)การทำงานของเครื่องตรวจวัดปริมาณของ แก๊สในอากาศ จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)เมื่อตรวจพบว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สูงกว่ามาตรฐานจะมีการแสดงผลที่หน้าจอแสดงผลโดยประยุกต์เข้ากับโปรแกรม Arduino ในการทำงานของเซ็นเซอร์แล้วทำการดูดจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อทำการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์เมื่อดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจะมีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ซึมเข้าสู่น้ำและค่าpHของน้ำก็จะต่ำลงและเมื่อเซนเซอร์วัดค่าpHได้ต่ำกว่า7ส่วนที่สองก็จะเริ่มทำงานนั่นคือเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจน (O2)ซึ่งใช้กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีที่ เรียกว่า กระบวนการ อิเล็กโทรไลซิสสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายเพื่อผลิตแก๊สออกซิเจน (O2) หลักการผลิตแก๊สออกซิเจนเมื่อตรวจพบว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

สูงกว่ามาตรฐานระบบปฏิบัติการอัตโนมัติจะเริ่มทำงานสั่งการให้ส่วนที่สองจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานไฟฟ้ากับขั้วไฟฟ้าที่อยู่ในสารละลายแม็กนีเซียมไฮดรอกไซด์ Mg (OH)2 ที่มีน้ำ ( H2O ) เป็นตัวทำละลาย แม็กนีเซียมไฮดรอกไซด์ Mg(OH)2 โดยใช้หลักการทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemistry) ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสสารละลาย ที่มีน้ำ (H2O) เป็นตัวทำละลายโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเฉื่อยแกรไฟต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์ จะประกอบด้วย Mg+ OH-และ H2O