การประเมินเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมไฟป่าและการอพยพของประชากรด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติชญา กลางคาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต พีบขุนทด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมไฟป่าและการอพยพของประชากรด้วยปัญญาประดิษฐ์

2.)เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์พฤติกรรมการลุกลามของไฟป่าตามการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ การเกิดจุดความร้อน และปัจจัยทางกายภาพ ในช่วงเวลาต่าง ๆ 3.)เพื่อระบุและจัดทำแผนที่จุดควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่มีการเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ให้เกิดการวางแผนและมาตราการเชิงรุก โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ทำการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ALOS PALSAR นำมาวิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ ระดับความสงู และ ความลาดชัน นอกจากนี้ได้ใช้ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบเซนเซอร์ MODIS , FIRMS , Suomi NPP ระบบ VIIRS เพื่อทำการวิเคราะห์รูปแบบจุดความร้อน ร่วมกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Hybrid Model คือ Support Vector Machines (SVM) กับ Convolutional Neural networks (CNNs) และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) การสำรวจระยะไกลอีกด้วย