การประยุกต์ใช้สารสกัดจากรากต้นหนอนตายหยากในการกำจัดศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตภวิษณ์ เพ็ชรวงศ์, ธีระพัฒน์ ทองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดสารจากรากของต้นหนอนตายหยากเพื่อนำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชโดยการสกัดสารจากรากของต้นหนอนตายหยากแล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยการนำสารสกัดที่ได้มาพ่นลงบนใบพืชที่มีศัตรูพืช