การประยุกต์ใช้เซนเซอร์จากสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์วัดความสว่างของแสงที่พอร์ตมืดและพอร์ตสว่างของอุปกรณ์แทรกสอดมัคเซนเดอร์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชานันท์ ทองจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราสามารถใช้อุปกรณ์แทรกสอดมัคเซนเดอร์ เพื่อศึกษาค่าความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลได้โดยวางภาชนะใส เช่น ท่อเล็ก ๆ ขนาดเท่ากัน ลงไปแทรกระหว่างเส้นทางเดินของแสงแต่ละเส้นทาง ท่อหนึ่งมีน้ำเปล่าบรรจุอยู่ ส่วนอีกท่อหนึ่งมีสารละลายน้ำตาลบรรจุอยู่ (เราสามารถประมาณได้ว่า ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลคงที่ตลอดทั้งท่อ) เมื่อค่อย ๆ เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาล เราจะเริ่มเห็นความสว่างที่เปลี่ยนไปของตัวรับแสงที่ปลายทาง