ระบบตรวจจับหมวกนิรภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ในสถานศึกษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวุฒิ กีรติปกรณ์, นกุล ทรัพย์นภาพร, ศิโรรัตน์ วีระพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์, เพียรอรุณ พลนาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงการขาดการจัดระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสถานศึกษาควรให้ความสำคัญตระหนักและเข้มงวดจริงจัง โรงเรียนควรมีแนวทาง ระบบ และการดำเนินงานในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็ก ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็ก และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษากฎหมายความปลอดภัยในการขับขี่ ตลอดจนฝึกทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนได้สอบใบอนุญาตขับขี่ ก่อนที่จะขับขี่รถบนท้องถนน จากปัญหาดังกล่าวทีมผู้พัฒนาได้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนจึงนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ ระบบตรวจจับหมวกนิรภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ในสถานศึกษางานเพื่อตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน และสามารถบันทึกคะแนนความประพฤติของนักเรียน พร้อมทั้งมีการส่งแจ้งเตือนการจัดคะแนนในอีเมล แจ้งเตือนครูฝ่ายปกครองในการหักคะแนนความประพฤติ และไม้กันทางเข้าของโรงเรียนจะเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับการสวมใส่หมวกนิรภัย ในการศึกษาจะมีการพัฒนาระบบตรวจจับหมวกนิรภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้กล้องวงจรปิดตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัย ระบบตรวจจับหมวกนิรภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ และเพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษา