ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Phyllostictina Pyriformis Cash & Watson Phyllosticta Pyriformis ของสารสกัดซาโปนินจากเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวคุณ พีรราศี, ศิรวิชช์ เล่ห์กัน, ภูมิภัทร สุขสมกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริศรา อรรคษร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากกล้วยไม้ เป็นพืชที่สำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย เป็นพืชวงศ์ใหญ่ มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ รวมถึงยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อด้านการวิจัยและทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกว่า 20,000 ไร่ พร้อมทั้งเกษตรกรกรและผู้ประกอบการอีก 3,000 กว่าครัวเรือน โดยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก แต่ยังพบปัญหาในด้านโรคพืช คือโรคใบจุดหรือโรคใบขี้กลาก ซึ่งทำให้อายุการเก็บรักษาและอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ลดลง โดยมีสาเหตุสำคัญจากเชื้อรา Phyllostictina Pyriformis Cash & Watson ซึ่งคณะผู้จัดทำต้องการจะทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ในรูปแบบสารฉีดพ่นใบของกล้วยไม้ เพราะจะเป็นการทดแทนผลิตภัณฑ์อันเกิดจากสารเคมี ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ โดยการสกัดสารซาโปนิน สารกลุ่มไกลโคไซด์ชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในเปลือกเงาะ อีกทั้งเปลือกเงาะ เป็นวัสดุเหลือใช้ที่นำมาต่อยอดและเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่เปลือกเงาะเอง ในการยับยั้งเชื้อราอันเป็นสาเหตุในการเกิดโรคใบจุดของกล้วยไม้ต่อไป