การพัฒนาพันธุ์ข้าวทนเค็มด้วยการฉายรังสีแกมมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพกร บวรวัฒนานนท์, ศุภกร อนุสรณ์เสรี, พีรดนย์ วิทูรประสาทผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการนำข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ไปฉายรังสีแกมมาแบบฉับพลัน(acute)ที่ความเข้มข้น 0 100 200 300 400 และ 500 เกรย์ แล้วนำเมล็ดที่เพาะในสูตรอาหาร Yoshida ที่ผสม NaCl ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 0 0.25 และ0.5 mM เพื่อศึกษาร้อยละการงอก ร้อยละการรอดชีวิตที่ 50% (LD50) และศึกษาผลการเจริญเติบโตว่า ผลของรังสีแกมมามีผลต่อการทนความเค็มของข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 อย่างไร เพื่อพัฒนาข้าวปทุมธานี1 ให้มีความสามารถในการทนเค็มได้