นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชันเพื่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบส สู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒฒ์ พฤฒิวิลัย, กฤษฏิ์ กสิกพันธุ์, กรวีร์ ลีลาอดิศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะกระดูกพรุนนับเป็น “มฤตยูเงียบ” เนื่องจากภาวะกระดูกพรุนนั้นจะไม่มีอาการเตือนล่วงหน้ามาก่อน ทำให้คณะผู้จัดทำทั้งสามมีความต้องการที่จะประดิษฐ์ “นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชันเพื่อการตรวจวัดแคลเซียม ฟอสเฟต และ pH สู่การบ่งชี้แนวโน้มภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน” ด้วยแนวคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะสามารถบ่งบอกความเสี่ยงในการเป็นภาวะกระดูกพรุนได้ ด้วยวิธีการ Self-Assessment แบบ Non-Invasive ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชากรทุกคน นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชัน เพื่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณเเคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบส สู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ในการทดสอบแคลเซียมจะใช้วิธีการ o-Cresolphthalein Complexone Method ซึ่งให้ผลสีม่วงแกมชมพู มี Limit of Detection (LoD) อยู่ที่ 7.77 x 10-2 mM mM ในการทดสอบฟอสเฟตจะใช้วิธีการ Phosphomolybdate Method ซึ่งจะให้ผลสีน้ำเงิน มี Limit of Detection (LoD) อยู่ที่ 3.99 x 10-3 mM mM นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาชุดทดสอบแบบโมเดลแผ่นพับ ได้ผลการทดสอบเชิงสีที่ชัดเจนในทุกกรณี (โครงสร้างชุดทดสอบมี Sweat zone และ Reaction zone ขนาด 5.5 x 6.5 cm และ Interpretation zone ขนาด 5.5 x 13 cm โดยช่องเพื่อการทดสอบ Microwell แต่ละช่องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 cm) เวลาที่จะให้ผลเชิงสีโดยสมบูรณ์ควรรออย่างน้อย 72 วินาที และ การพัฒนาชุดทดสอบแบบแผ่นแปะ ได้ผลการทดสอบเชิงสีที่ชัดเจน (โครงสร้าง sticker แผ่นแปะมีขนาด 2 x 7 cm และ บริเวณ test zone มีขนาด 1 x 3 cm โดยช่องเพื่อการทดสอบ Microwell แต่ละช่องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 cm) เวลาที่จะให้ผลเชิงสีโดยสมบูรณ์ควรรออย่างน้อย 72 วินาที เช่นกัน ทางคณะผู้จัดทำโครงงานมีแผนงานต่อยอดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะสามารถประมวลผลการทดสอบเชิงสีของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต และ ค่ากรดเบส ได้อย่าง real-time/ simultaneous เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานชุดทดสอบมากยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นจึงได้ทดลองกับ Free-ware Application คือ โปรแกรม Color Meter ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาศัยหลักการของ RGB เชิงสีในการประมวลผล โดยจากผลการทดสอบเบื้องต้นในแต่ละสี ได้ข้อมูลค่า RGB ที่แตกต่างกันชัดเจน ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปประยุกต์สู่การพัฒนาแอพพลิเคชันของนวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชัน เพื่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณ เเคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบส สู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้ต่อไป