การศึกษาเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ rhisopus stolonifer ที่ก่อให้เกิดราในขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิดา ทองจันทร์, มณี มณีศรี, มณีรัตน์ ธูปหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์