การศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus โดยสารอัลลิซินจากกระเทียมและการประยุกต์ใช้.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรพรรณ แคล้วโยธา, ขวัญจิรา จูสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารอะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่สร้างโดยเชื้อรา Aspergillus flavus มีอันตรายร้ายแรงเมื่อคน หรือสัตว์บริโภคเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นแก่เซลล์ของตับ ทำให้เกิดโรคตับ และเป็นมะเร็งได้ ความรุนแรงของอาการที่แสดงออกมาในลักษณะเฉียบพลันหรือเรื้อรังขึ้นอยู่กับปริมาณของสารพิษที่ได้รับ และสภาพของผู้ได้รับสารพิษว่ามีความไวต่อสารพิษดังกล่าวเพียงใด ซึ่งสารอะฟลาทอกซินสามารถพบได้ทั่วไปในผลิตผลเกษตรและวัตถุดิบที่คนไทยนิยมบริโภคกันมาก เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง พริกแห้ง พริกป่น ข้าวกล้อง เป็นต้น จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าสารอัลลิซินมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดทั้งที่เป็นโปรโตซัว เชื้อรา แบคทีเรีย ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิธีการสกัดสารอัลลิซินในกระเทียม โดยศึกษาสารสกัดอัลลิซินใน 3 รูปแบบ ได้แก่ กระเทียมผง, น้ำคั้นกระเทียมสด, สารสกัดหยาบจากกระเทียมสด สำหรับการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus โดยเลือกนำไปทดสอบกับถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชที่ตรวจพบ สารอะฟลาทอกเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จากนั้นจึงนำไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยจะทำการศึกษาความเข้มข้นของสารอัลลิซินที่สามารถยั้บยั้งเชื้อราได้มากที่สุด และการศึกษาวิธีการนำไปใช้ที่เหมาะสมที่สุด

โดยเปรียบระหว่างการคลุกและการฉีดพ่นกับถั่วที่ผ่านการนำเปลือกออกและถั่วที่ยังไม่ผ่านการนำเปลือกออก ซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปต่อยอดในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ที่พบในพืชชนิดอื่น ๆ ในทางการเกษตรต่อไปได้