ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแลคโตนในยาจากผงฟ้าทะลายโจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนน ไตรธรรม, วิชิตา มะพารัมย์, ฐิติพร พวงจำปี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษกร หอมกระแจะ, พงศกร พรมทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีนักวิจัยสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยพบว่าสารสำคัญที่ชื่อว่า “แอนโดรกราโฟไลด์” (andrographolide) มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส จากผลการวิจัยดังกล่าวทำให้มีประชาชนจำนวนมากสนใจที่จะซื้อยาฟ้าทะลายโจร นำมารับประทานเพื่อบรรเทาอาการของโควิด-19 จากกระแสการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ถึงประสิทธิผลของฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคดังกล่าว ทำให้มีประชาชนนิยมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผ่านช่องทางต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก รวมถึงช่องทางออนไลน์ ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ผลิต/ ผู้จำหน่ายที่ฉวยโอกาสสร้างผลประโยชน์ทางการค้าด้วยการผลิตและหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรปลอมให้กับประชาชนเป็นจำนวนหลายราย

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแลคโตนในยาจากผงฟ้าทะลายโจรได้ด้วยตนเอง ซึ่งชุดทดสอบนี้ใช้ปริมาณสารในการทดสอบต่ำ ทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยากเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีทางเลือกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร โดยใช้ผงยาจากแคปซูลยาฟ้าทะลายโจร 1 แคปซูล แช่สกัดสารกลุ่มแลคโตนในยาจากผงฟ้าทะลายโจรด้วยเหล้าขาว 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วดูดสารสกัดปริมาตร 500 ไมโครลิตร นำสารสกัดที่ได้มาเติมสารละลาย 3,5-ไดไนโตรเบนโซอิกแอซิดความเข้มข้นร้อยละ 2 และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 5 อย่างละ 30 ไมโครลิตร เขย่าต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาที จากนั้นวัดค่าความเข้มสีของสารละลายหลังทดสอบด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตมิทรี ซึ่งวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 541 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับการวัดค่าความเข้มสีด้วยแอพพลิเคชั่นสี colorimeter แล้วจึงนำค่าความเข้มสีที่ได้ไปคำนวณปริมาณสารกลุ่มแลคโตนรวมจากสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานแอนโดรกราโฟไลด์ โดยทดลอง 3 ซ้ำ หลังจากการทดสอบแล้วนำจะนำผลค่าความเข้มสีมาเทียบกับแถบสีระบุปริมาณความเข้มข้นของของสารมาตรฐานแอนโดรกราโฟไลด์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุดทดสอบอย่างง่าย