เครื่องบำบัดอากาศอัจฉริยะ_ANR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภทรพร แสนป้อง, ปิยาภรณ์ จันอุ่มเม่า, ภูวนัย ภูถมนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนศักดิ์ เจริญธรรม, จุฑามาศ มีสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองต่างหันมาใช้ยานพาหนะส่วนตัวกันเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความจำเป็นและสะดวกสบายกว่าการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากในบางพื้นที่หรือต่างจังหวัดนั้น ระบบขนส่งสาธารณะไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ผู้คนส่วนมากตัดสินใจซื้อยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการเดินทาง(springnews, 2565) จากสถิติของกรมทางหลวง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 พบว่า มีจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมมากถึง 44,050,365 คัน (กลุ่มสถิติการขนส่ง, 09/08/2566) ผลกระทบที่ตามมาหลังจากที่มีการใช้งานยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น คือ เกิดการจราจรติดขัด โดยที่บริเวณนั้นจะพบปัญหามลพิษทางอากาศที่มีความเข้มมากกว่าบริเวณอื่นๆ เป็นเท่าตัว เนื่องจากเป็นบริเวณที่มียานพานะรวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้มีการปล่อยควันจากท่อไอเสียในปริมาณที่เยอะกว่าปกติ ซึ่งมลพิษที่ระบายเข้าสู่บรรยากาศ ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอน (H.C.) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มลพิษเหล่านี้เป็นทั้งสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจได้ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2565) ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะหาวิธีที่จะทำให้อากาศมีความเป็นพิษต่อมนุษย์น้อยลง โดยประดิษฐ์เครื่องบำบัดอากาศอัจฉริยะ_ANR ด้วยการใช้แคทตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ มาบำบัดแก๊สที่เป็นมลพิษต่อร่างกายมนุษย์จากควันท่อไอเสียให้สะอาดขึ้น หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์น้อยที่สุด โดยมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับหลักการกำจัดแก๊สทางเคมี ประยุกต์ใช้ร่วมกันกับบอร์ดอาดูโน่ และเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สโดยที่เซ็นเซอร์จะตรวจวัดแก๊สตามค่ามาตรฐานยูโร 4 คือเมื่อเครื่องบำบัดอากาศอัจฉริยะจะทำงานก็ต่อเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สแล้วพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ หลังจากที่อากาศผ่านการบำบัดแล้วเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับแก๊สก่อนปล่อยออกพบว่าแก๊สมีความเป็นมลพิษน้อยกว่ามาตรฐานเครื่องจะหยุดทำงานทันที