พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากขยะมูลฝอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย ทัดมาลา, พงศ์ปณต โพอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากขยะมูลฝอย

ผู้จัดทำนายวันชัย ทัดมาลา

นายพงศ์ปณต โพอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

บคคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการตอบสนองปัญหาที่พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงนำขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งขยะมูลฝอยที่เป็นธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการประหยัดทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้า พวกเราจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรบนโลก โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนพลังไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ พวกเราจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ พวกเราหวังว่า โครงงานของพวกเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอได้ไม่มากก็น้อย