ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา