ระบบร้านอาหารบ้านอู่ทอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริศรา กระจ่างพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สาโรช ปุริสังคหะ

  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

  • จำลอง ศรีสง่า

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบร้านอาหารบ้านอู่ทองเป็นโปรแกรมช่วยควบคุมการสั่งอาหารของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Pocket PC) ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการสั่งอาหาร การเสิร์ฟของแต่ละโต๊ะเรียงตามลำดับก่อนหลังทำให้ตรวจดูได้ว่ามีรายการอาหารของลูกค้าโต๊ะไหนที่ยังไม่ได้เสิร์ฟ เก็บข้อมูลละเอียดถึงวันที่และเวลาของการเปิดโต๊ะและการสั่งอาหารแต่ละรายการ การคำนวณราคาอาหาร การออกใบเสร็จและออกรายงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว Abstract: Ban U thong Restaurant System is a program helps to control ordering food of a customer . With linking up Technology like model The wireless (Pocket Pc) which can key ordering food something of each a table arranges before respectively the back makes can look into that there is a menu of table which customer that still no collect data circumspect powdery arrive at on day and the time of opening table and ordering food each the list price food calculation going out receipt and go out all report get smoothly and fast.