ระบบตรวจข้อสอบปรนัยแบบอัตโนมัติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวัฒน์ ทะลาสี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบตรวจแบบประเมินการสอน โดยการให้คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับสแกนเนอร์ ระบบนี้ใช้หลักการของการประมวลผลภาพเป็นพื้นฐานในการพัฒนา การทำงาน เริ่มจากการป้อนแบบฟอร์มประเมินการสอน ผ่านเครื่องสแกนเนอร์เพื่อแปลงเป็นภาพไบนารี องค์ประกอบของแบบฟอร์มในโครงงานนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหัว เป็นส่วนที่อธิบายถึงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน เช่น วิชาที่สอน ปีการศึกษาที่สอน เป็นต้น ส่วนหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ส่วนประเมินผล ส่วนข้อเสนอแนะ ซึ่งส่วนที่จะนำมาประมวลผลภาพ คือ ส่วนประเมินผลและ ส่วนข้อเสนอแนะ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ จะมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบเพื่อง่ายในการจำแนกองค์ประกอบของแบบฟอร์ม เมื่อจำแนกองค์ประกอบของแบบฟอร์มแล้ว จะนำส่วนประเมินผล มาใช้หลักการของการประมวลผลภาพเพื่อนับคะแนนของอาจารย์และนำคะแนนที่ได้สรุปผลของอาจารย์แต่ละท่านออกมาเป็นค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ และส่วนข้อเสนอแนะเก็บเป็นไฟล์ภาพ ลงในฐานข้อมูล

This project is to develop the checking system of the teaching evaluation form through the cooperation of computer and scanner. The system is based on the principle of picture procession, in order to be, the basis of development. The work starts by supplying the teaching evaluation form through scanner so as to change pictures to binary. The factors in this form are separated into four parts; head part, is a part explaining the information from instructors, namely course of teaching and years of teaching, evaluating items part, evaluation part and suggestion part. The parts that will be chosen to process the pictures are evaluation part and suggestion part. These two parts will be framed in a square so that it will be easy to classity the factors on the form. Once the classification is finished, the evaluation part will be taken to the picture procession, to calculate the points of instructors then bring out the summarized points of each instructor in average and percentage. While the suggestion part will be stored in picture file on a database.