นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง