ผลของ Cyperus rolunduss Linn ต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืช

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิ่งเพชร พรหมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา สมิตะสิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ มุ่งที่จะศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช ในแง่นิเวศวิทยาเชิงเคมี (Chemical ecology) โดยคัดเลือกพืชซึ่งไม่มีพืชชนิดอื่น ๆ ขึ้นในบริเวณที่ตัวมันเองขึ้น ซึ่งลักษณะอย่างนี้เรียกว่า Allelopathy โดยพืชกลุ่มนี้จะปล่อยสารประเภทฮอร์โมนมายับยั้งการงอกของพืชด้วยกัน หลังจากนั้นก็มาศึกษาถึงสาเหตุของการยับยั้งการงอก ชนิดของฮอร์โมน โดยศึกษาชนิดของฮอร์โมน คือ ออกซิเจน จิบเบอเรลลิน แอบไซลิน ชนิดใด โดยศึกษาคุณสมบัติของฮอร์โมนของทั้ง 3 ชนิด คือ ดูการโค้งงอของ Coleoptile โดยวิธี Bioassay การเกิดเรดิเคิล (radicle) การหายใจ (respiration) จากการทดลอง พบว่าแห้วหมูสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดถั่วเขียวได้ดีที่สุด ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากฮอร์โมนแอบโซลิน (Absolene acid) จึงนำมาศึกษาสมบัติต่าง ๆ โดยศึกษาถึงอัตราส่วน ระยะเวลาในการแช่สารความเป็นกรดเป็นเบส ฤทธิ์ตกค้าง ระยะเวลาในการเก็บสาร วิธีการใช้สารผลกระทบต่อพืชที่ปลูก ผลกระทบต่อหนอนที่พบในแปลงเพาะปลูก ความเป็นพิษ และคุณภาพของผลผลิต