ข้อมูลปลอดภัยด้วย RSA

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรรถวิท รัชตภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรพันธ์ เมฆนาวิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับชั้นมะยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรม “เก็บข้อมูลปลอดภัยด้วย RSA” นี้สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการที่จะเข้ารหัสข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้เป็นความลับ โดยโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์ให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์เอง โดยโปรแกรมจะใช้อัลกอริทึมในการเข้ารหัสสองอัลกอริทึม คือ RSA (Rivest,Shamir and Adleman) และ RC4 (Rivest’s Chipher 4) โดยโปรแกรมจะใช้ RC4 ในการเข้ารหัสข้อมูล และใช้ RSA ในการเข้ารหัสคีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุที่ต้องเข้ารหัสถึงสองครั้ง เพราะว่า RSA นั้นให้ความปลอดภัยในการเข้ารหัสสูง แต่ความเร็วในการเข้ารหัสนั้นต่ำ ในขณะที่ RC4 นั้นให้ความปลอดภัยในการเข้ารหัสนั้นต่ำกว่า RSA แต่มีความเร็วในการเข้ารหัสข้อมูลที่สูงกว่า RSA โปรแกรมนี้จึงใช้ อัลกอลิธึมทั้งสองอัลกอลิทึมในการเข้ารหัสไฟล์ เพื่อช่วยเสริมข้อเด่นและลดข้อด้อยของทั้งสองอัลกอลิทึมลง โดยเมื่อผู้ใช้สั่งให้โปรแกรมเข้ารหัส โปรแกรมก็จะทำการสุ่มคีย์ขึ้นมาหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็จะใช้คีย์นั้นในการเข้ารหัสข้อมูลด้วย RC4 แล้วจึงใช้ RSA ในการเข้ารหัสคีย์แล้วบันทึกลงในไฟล์รวมกับข้อมูลที่เข้ารหัสแล้ว และเมื่อผู้ใช้เรียกไฟล์ที่เข้ารหัสอยู่ โปรแกรมนี้ก็จะทำการเรียกไฟล์นั้นแล้วจึงดึงคีย์ที่เก็บอยู่มาถอดรหัสแล้วจึงให้คีย์นั้นในการถอดรหัสข้อมูลภายในไฟล์ เมื่อโปรแกรมถอดรหัสไฟล์เรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะเรียกโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อผู้ใช้ปิดโปรแกรมนั้นลง โปรแกรมนี้ก็จะเข้ารหัสไฟล์นั้นให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลปลอดภัยมากกว่าที่จะทำให้ผู้ใช้เข้ารหัสไฟล์เอง