ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยปฏิบัติการไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ