การแสดงออกของยีนบีเอดีเอช ในระดับอาร์เอนเอ ของข้าวสายพันธุ์อินดิก้า ที่ตอบสนองต่อสภาพเครียดจากความเค็มและปัจจัยแวดล้อม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงฤทธ ไพศาลวิภัชพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

  • เฉลิมพล เกิดมณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยปฏิบัติการไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับการแสดงออกของยีน BADH ในข้าวจะแตกต่างกัน ขึ้นกับสายพันธุ์ และระยะเวลาที่ได้รับเกลือ ทั้งนี้ระดับการแสดงออกของยีน จะมีการผันแปรไปตามปัจจัยร่วมด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ โดยเฉพาะในสภาวะที่มีเกลือ NaCl ร่วมด้วย เมื่อให้ CO2 เข้มข้นสูง 1500 ppm ส่วนมากมีผลเพิ่มระดับการแสดงออกของอาร์เอนเอ เมื่อเทียบกับสภาวะที่มี CO2 ในบรรยากาศระดับปกติ ส่วนการทดสอบผลของความเข้มของแสงที่ต้นข้าวได้รับ พบว่า ปริมาณแสงที่สูง 160 180 umol.m 2.S 1 จะมีผลเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของยีน BADH จากผลการศึกษาปัจจัยร่วมของสภาวะแวดล้อมต่อการแสดงออกของยีนทนเค็ม ทำให้เข้าใจถึงกลไกการแสดงออกของยีน BADH ในข้าว ที่สัมพันธ์กับสภาพเครียดและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาพันธุ์ ให้สามารถรับมือกับปัญหาสภาพแวดล้อมของโลกที่ไม่เหมาะสมได้ในอนาคต The expression of BADH gene was dramatically increased after exposing to salt and differentially expressed according to plant varieties and environmental cofactors. Elevated CO2 at 1,500 ppm affected to induce the expression of this gene in most of tested samples more than ambient CO2 concentration. The expression level of mRNA was also altered due to high light intensity at 160 180 µmol.m 2.S 1 (3 folds higher than normal culturing light). The information gained from this study will provide better understanding on the roles of environmental signals on BADH gene expression and defensive mechanisms of Indica rice to environmental stress. This may possibly be useful for rice breeding programs and further encounter the global change problems.