การพัฒนาระบบคุณภาพทางด้านสุขลักษณะของกระบวนการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ที่ผลิตโดยสหกรณ์ การเกษตรท่ายาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกศรินทร์ เทียนสว่าง

  • ฐิพาภรณ์ เหล่าสุนทรศิริ

  • พรพิมล ลือบัณฑิตกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์จากสมาชิกที่เป็นเกษตรกรมาดำเนินการตัดแต่ง แปรรูป และบรรจุเพื่อส่งผลผลิตไปจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบันปัญหาในการผลิตของสหกรณ์ฯ ได้แก่ ความเสียหายของผลผลิตจากการปนเปื้อนเชื้อรา, การควบคุมการผลิต, สุขลักษณะและสุขอนามัยของพนักงาน งานวิจัยนี้จึงเน้นการสร้างระบบคุณภาพตามแนวทาง GMP และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP Abstract: Thayang Agricultural Co operative Ltd. is the organization that purchases organic Hom Thong banana from members to process and packing fresh banana product and distribute to customers both domestic and export market. However, there are many problems in production such as loss of finished product from contamination of molds, process control, sanitation and hygiene of operators. The aim of this study is to improve quality system base on GMP and standard operation procedure by 5s activity. The application of 5s activity can improve and promote quality system that solve quality problems in production area and it can lead to GMP certification.