นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร