หาสมการจากจุดที่กำหนดให้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพโรจน์ บัวเผื่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิดชนก เหลอสินทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ผู้ทำโครงงานได้ทำการเขียนโปรแกรมรับข้อมูลซึ่งเป็นแบบคู่ลำดับ (x , y) แล้วทำการคำนวณหาสมการที่ใกล้เคียงกับจุดที่รับเข้ามาให้มากที่สุด โดยใช้ Genetic algorithm โดยโปรแกรมนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานในหลายสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ ในเรื่องทฤษฎีการผลิต อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อีกด้วย