โปรแกรมหมากรุกไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนาวิทย์ งามการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัศนีย์ ก่อตระกูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมหมากรุกไทย โดยการเขียนโปแกรมบนระบบปฏิบัติการ DOS ด้วยภาษา Pascal ซึ่งซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะพิเศษคือ มีการนำเสนอรูปแบบของเกมด้วยวิธีแบบเป็น 2 กระดาน โดยทั้งสองกระดานจะกลับด้านตรงกันข้าม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการมองตัวหมากของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังสามารถบอกวิธีการเดินตัวหมากแต่ละตัวได้ ฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยเล่นหมากรุกไทยมาก่อนจะสามารถศึกษาวิธีการเล่นหมากรุกไทยได้จากซอฟต์แวร์นี้ ผู้วิจัยมีความหวังว่าซอฟต์แวร์นี้จะมีส่วนช่วยในการนำเสนอการละเล่นแบบไทย ๆ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย