คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล