การโคลนและการแสดงออกของ envelope protein จากไวรัสเดงกี่ชนิดที่ 2 ใน Lactobacillus plantarum

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลภัสร์ โหมดหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุขธิดา อุบล

  • Tatsuji Seki

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและCRS in Southeast Asia International Center for Biotechnology Mahidol University

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไวรัสเดงกี่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในคนจำนวนมากบริเวณเขตร้อน การป้องกันที่ดีที่สุดคือการพัฒนาให้ได้วัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งจำเพาะต่อโปรตีน envelope(E) ซึ่งเป็นตัวแทนของantigen ที่ทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างอนุภาคที่คล้ายไวรัสเดงกี่โดยใช้ Lactobacillus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีการรายงานว่าสามารถแสดงออกและมีการรวมตัวของโปรตีนจนเป็น virus like particleได้ภายในเซลล์ โดยการทดลองจะใช้ E gene RNA ของไวรัสเดงกี่ชนิดที่ 2สกัดและเพิ่มจำนวนโดยวิธี PCR ผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกนำเข้าไปใน E. coli สายพันธุ์ DH5α โดยใช้ pCR2.1และ pRN14 ซึ่งเป็น shuttle vector ของ Lactobacillus ตามลำดับ และตัดชิ้นส่วนของ LDHp ใส่ไปที่ตำแหน่ง upstream ของ pRN14 นั้นเพื่อทำให้ pRN14 vector เป็น expression vector อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยปรากฎว่า การดัดแปลงให้ shuttle vector กลายเป็น expression vector ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากทุกโคลนที่มีชิ้นส่วนของ LDHp มีทิศทางของโปรโมเตอร์ตรงกันข้ามทั้งหมด Abstract Dengue virus causes a wide range of clinical manifestation. The best prevention approach would, therefore, be the development of a safe and effective vaccine targeting at dengue envelope(E) protein which is mainly responsible representation of promising antigen activating immune response. We, therefore, an interested to construct a particle like DV using Lactobacillus system. which has been reported to be able to express and self assemble proteins into virus like particle (VLP) intracellularly.E gene dengue RNA virus type 2 was extracted and amplified by PCR The PCR product was successfully cloned into Escherichia coli, DH5α, by using pCR2.1 and pRN14, a Lactobacillus shuttle vector, respectively. We, then, exerted LDHp gene and inserted it upstream of cloned E gene in pRN14 In order to modify E gene pRN14 shuttle vector into expression vector,. Unfortunately, all of the obtained clones are in opposite orientation. In conclusion,modification of shuttle vector into expression vector is unsuccessful.