การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบต้นแบบชนิดใหม่สำหรับวัสดุผลึกเหลว