การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบต้นแบบชนิดใหม่สำหรับวัสดุผลึกเหลว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เทียนทอง ทองพันชั่ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบต้นแบบชนิดใหม่สำหรับวัสดุผลึกเหลว

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารประกอบ 1,10 ไดอัลคิลไดเอซา[2.2]เมตาไซโคลเฟนและสารประกอบอัลคิลไธอิโนลิเนียมเป็นโมเลกุลต้นแบบที่ใช้ในการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติเป็นผลึกเหลว การศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบดังกล่าวให้ความสำคัญกับขั้นตอนของการปิดวงของสารประกอบชนิดแรก เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับวัสดุผลึกเหลวที่มีการจัดเรียงตัวของส่วนที่เป็นระเบียบได้หลายรูปแบบ สำหรับสารประกอบชนิดที่สองให้ความสนใจในการศึกษาขั้นตอนการสังเคราะห์ส่วนของวงไธโอฟีนโดยใช้ปฏิกิริยาการแทนที่ที่มีกรดเป็นตัวเร่ง นำมาซึ่งสมบัติการเป็นวัสดุผลึกเหลวชนิดถ่ายเทประจุที่มีหมู่ให้อิเล็กตรอนและหมู่ดึงอิเล็กตรอนอยู่ในโมเลกุลเดียวกัน