การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องสนุกกับแม่เหล็ก และไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอมอร จันทร์ชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพปัญหาในการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร คือ ขาดสื่อการสอนที่เหมาะสม เนื่องจากสาระในบางส่วนที่อยู่ในลักษณะเป็นนามธรรม หรือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจด้วยการบรรยายหรือการอ่านในตำรา ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องสนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้าโดยใช้แบบเรียนประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบเรียนประกอบภาพการ์ตูน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบเรียนประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 36 คน วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบเรียนประกอบภาพการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน4 เล่ม แผนการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ถึง .57 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .69 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือ ทั้ง 4 ชนิด สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผลผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบเรียนประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.61/81.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบเรียนประกอบภาพการ์ตูนเรื่องพลังงานมีค่าเท่ากับ 0.58หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ร้อยละ 58.38 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยแบบเรียนภาพการ์ตูนเรื่อง สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า โดยภาพรวมและเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าแบบเรียนประกอบภาพการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้เป็นอย่างดี ตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียน ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร