นักเรียนระดับปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์