เรดอนภัยเงียบใกล้ตัว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริศร์ บาลทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุทัศน์ ยกส้าน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการวัดปริมารก๊าซเรดอนในบ้านเรือนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นจำนวน 45 หลังคาเรือน โดยในการวัดได้อาศัยวิธีการทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ เนื่องจากก๊าซเรดอนสลายตัวให้รังสีแอลฟาซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต การหาอัตราความเสี่ยงสามารถวัดได้เนื่องจากรังสีแอลฟามีความแรงรังสีที่สัมพันธ์กับปริมาณก๊าซเรดอน เราจึงทำการหาค่าความแรงรังสีแอลฟาซึ่งแปรผันตามปริมาณก๊าซเรดอนในบริเวณที่ทำการศึกษา จากการศึกษาพบว่ามีความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือนสูงสุด ![488.45 Bq/m^3 ](/latexrender/pictures/704/70470efaf5743ea34f2bb99d94137b04.gif) ต่ำสุด ![125.24 Bq/m^3 ](/latexrender/pictures/704/906/9065567244ee132ad0c1904ca65e941f.gif) และโดยเฉลี่ยแล้วมีระดับความเข้มข้นของก๊าซเรดอน ![243.55 Bq/m^3 ](/latexrender/pictures/704/906/3eb/3eb41d8daa6d0dfaadcba32d502917b9.gif)